Back to Previous Page

胡姚姒 硕博研究生

研究领域

图像视频理解

奖项荣誉

论文

  • Yaosi Hu‡, Zhenzhong Chen, Zheng-Jun Zha and Feng Wu: Hierarchical Global-Local Temporal Modeling for Video Captioning. ACM MM 2019.
  • Ran Wei, Li Mi, Yaosi Hu, Zhenzhong Chen: Exploiting the local temporal information for video captioning. J. Vis. Commun. Image Represent. 67: 102751 (2020)
  • Jiayi Xie, Yaochen Zhu, Zhibin Zhang, Jian Peng, Jing Yi, Yaosi Hu, Hongyi Liu, Zhenzhong Chen: A Multimodal Variational Encoder-Decoder Framework for Micro-video Popularity Prediction. WWW 2020: 2542-2548
  • Di Liu, Yaosi Hu, Kao Zhang, Zhenzhong Chen: Two-Stream Refinement Network for RGB-D Saliency Detection. ICIP 2019: 3925-3929
  • Yaosi Hu, Zhenzhong Chen, Weiyao Lin: RGB-D Semantic Segmentation: A Review. ICME Workshops 2018: 1-6
  • 全部论文