Back to Previous Page

柳费洋 硕博研究生

论文

  • Feiyang Liu, Zhenzhong Chen: An Adaptive Spectral Decorrelation Method for Lossless MODIS Image Compression. IEEE Trans. Geosci. Remote. Sens. 57(2): 803-814 (2019)
  • Yingxue Zhang, Yingbin Wang, Feiyang Liu, Zizheng Liu, Yiming Li, Daiqin Yang, Zhenzhong Chen:Subjective Panoramic Video Quality Assessment Database for Coding Applications. TBC 64(2): 461-473 (2018)
  • Zhenzhong Chen, Yiming Li, Feiyang Liu, Zizheng Liu, Xiang Pan, Wanjie Sun, Yingbin Wang, Yan Zhou, Han Zhu, Shan Liu: CNN-Optimized Image Compression with Uncertainty based Resource Allocation. CVPR Workshops 2018: 2559-2562
  • 全部论文

标准提案

  • 20多份技术提案