Back to Previous Page

任广杰 硕博研究生

研究领域

图像视频压缩

奖项荣誉

论文

  • Guangjie Ren, Feiyang Liu, Daiqin Yang, Yiyong Zha, Yunfei Zhang, Xin Liu: Multi-Objective Particle Swarm Optimization for ROI based Video Coding. MMAsia 2019: 54:1-54:6
  • Guangjie Ren, Zizheng Liu, Zhenzhong Chen, Shan Liu: Reinforcement Learning based ROI Bit Allocation for Gaming Video Coding in VVC. VCIP 2021.
  • 全部论文