Back to Previous Page

易静 直博研究生

研究领域

多媒体数据挖掘

奖项荣誉

论文

  • Jiayi Xie‡, Yaochen Zhu‡, Zhibin Zhang‡, Jian Peng‡, Jing Yi†, Yaosi Hu‡, Hongyi Liu‡, Zhenzhong Chen: A Multimodal Variational Encoder-Decoder Framework for Micro-video Popularity Prediction. WWW 2020. (Short Paper)
  • 全部论文