Zhenzhong CHEN 
Director / PI
Yiming Li 
Ph.D. Student
Wei Wu 
Ph.D. Student
Xiaoying Ding 
Ph.D. Student
Zizheng Liu 
Ph.D. Student
Feiyang Liu 
Ph.D. Student
Yangjun Ou 
Ph.D. Student
Wanjie Sun 
Ph.D. Student
Aoqi Li 
Ph.D. Student
Yaosi Hu 
Ph.D. Student
Han Zhu  
Ph.D. Student
Guangjie Ren  
Ph.D. Student
Jing Yi  
Ph.D. Student
Cong Zou 
Intern (CMU)
Li Mi 
Master Student
Rui Liu  
Master Student
Nannan Li  
Master Student
Xianhang Cheng  
Master Student
Yujia Guo  
Master Student
Jingru Wei  
Master Student
Ran Wei  
Master Student
Jiayi Xie 
Master Student
Yaochen Zhu  
Master Student
Jingxian Huang  
Master Student
Huairui Wang  
Master Student
Tong Ouyang  
Master Student
Yuhang Zhang  
Master Student
Lu Ruan  
Master Student
Yu Guo  
Master Student